Detektivska agencija PRODETEKT | info@prodetekt.si|+386 40 893 887
Loading...
Pravne osebe2021-01-08T11:12:09+01:00

PRODETEKT – PRAVNE OSEBE

Smo strokovno usposobljeni in pooblaščeni za pridobivanje podatkov in informacij v skladu z detektivovim delovnim področjem po Zakonu o detektivski dejavnosti.

Vsako podjetje se srečuje in sooča z najrazličnejšimi kadrovskimi in drugimi problemi, ki ovirajo ali celo onemogočajo delovne procese, povzročajo premoženjsko škodo podjetju ali morda ustvarjajo slabo vzdušje in razmere v podjetju. Smo servis podjetjem pri optimizaciji njihovega poslovanja.

Pravne osebe
Dolžniki in njihovo premoženje2020-12-12T09:39:09+01:00

Za vas pridobimo podatke o dolžnikovem uradnem premoženju, in tudi tistem, ki ga skriva. Prav tako v primeru, da se vaš dolžnik skriva, pridobimo podatke o tem, kje je in s tem poskrbimo za nadaljevanje postopka.

Detektivi lahko pri pridobivanju podatkov o premoženju osebe tudi ugotovimo, da je dolžnik brez premoženja oziroma ga nima dovolj za poplačilo dolga. Tudi v tem primeru je najem detektiva mnogo cenejša odločitev kot neuspešen začetek ali nadaljevanje postopkov izvršb preko sodišč.

Iz tega razloga pridobivanje podatkov o dolžnikovem premoženju priporočamo že pred začetkom samega izvršilnega postopka, saj boste na takšen način že predhodno izvedeli, ali je sploh smotrno začetki drag postopek izvršbe.

Premoženjska in nepremoženjska škoda2020-12-12T09:38:10+01:00

Če vam znani ali neznani storilec povzroča materialno ali nematerialno škodo, za vas zberemo ustrezno dokazno gradivo za nadaljnji odškodninski postopek.

Dokazno gradivo2020-12-12T09:36:31+01:00

Za vas pridobimo dokazno gradivo in dejstva, potrebna za zavarovanje ali dokazovanje vaših pravic in upravičenj pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Tatvine v podjetju2020-12-12T09:35:55+01:00

S strani zaposlenih v podjetjih pogosto prihaja do tatvin izdelkov, surovin ali celo delovnih sredstev, kar podjetjem povzroča veliko premoženjsko škodo, prav tako pa neposredno znižuje dobiček ter ugled podjetja. Tuje raziskave kažejo, da kar 75 odstotkov zaposlenih vsaj enkrat v življenju v službi nekaj odtuji.

Alkotest – preizkusi alkoholiziranosti2020-12-12T09:34:52+01:00

S problemom zlorabe alkohola na delovnem mestu se soočajo številni slovenski delodajalci. Alkohol v podjetju vodi do več bolniških dopustov, prav tako pa povečuje tveganje za nesreče pri delu, zmanjšuje produktivnost in ustvarja slabo klimo med zaposlenimi.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delavcem prepoveduje delo pod vplivom alkohola, hkrati pa delodajalcem nalaga dolžnost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu. In eden izmed ukrepov je redno izvajanje preizkusov alkoholiziranosti na delovnem mestu.

V skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti smo pristojni in pooblaščeni za izvajanje preizkusov alkoholiziranosti. Preizkuse izvajamo z aparati znamke Dräger 6510, ki so enaki tistim, ki jih uporablja slovenska policija. Aparati so redno vzdrževani in kalibrirani, prav tako imamo opravljeno dodatno strokovno usposabljanje za ravnanje z omenjeno napravo (strokovno usposabljanje pri proizvajalcu aparata – Dräger).

Za vas opravimo:

  1. IZREDNI PREIZKUSI ALKOHOLIZIRANOSTI: v primeru, ko obstaja sum, da je zaposleni na delovnem mestu pod vplivom alkohola, je ključnega pomena takojšnje angažiranje in intervencija detektiva, ki bo v najkrajšem možnem času prispel na lokacijo in z zaposlenim opravil preizkus alkoholiziranosti.
  2. REDNI (OBDOBNI) PREIZKUSI ALKOHOLIZIRANOSTI: Redni preizkusi alkoholiziranosti se izvajajo za namene zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki ste ga kot delodajalec dolžni izvajati.
Disciplinske kršitve in kršilci2020-12-12T09:34:07+01:00

Če sumite, da vaš zaposleni ne izpolnjuje svojih delovnih obveznosti ali kakorkoli drugače krši delovno pogodbo, za vas priskrbimo ustrezno dokazno gradivo, na podlagi katerega lahko zoper zaposlenega uvedete ustrezne postopke.

Potni stroški2020-12-12T09:33:07+01:00

Delodajalci niste usposobljeni za nadzor nad zlorabami, za kontrolo nimate časa, poleg tega pa ste tudi precej zakonsko omejeni. Da bi se izognili napakam v postopku dokazovanja zlorabe pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je zato najboljša rešitev najem detektiva, ki za vas pridobi vse potrebno dokazno gradivo in če je treba, svoje ugotovitve kot kvalificirana priča potrdi tudi na sodišču.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk – osebna vročitev2020-12-12T09:32:27+01:00

Smo pooblaščeni vročevalci. Opravljamo osebna vročanja skladno z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP), Zakonom o upravnem postopku (ZUP) in Zakonom o kazenskem postopku (ZKP).

POMEMBNO!

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti. Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugih pisanj med delodajalcem in delojemalcem se uporabljajo izključno pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju po vročevalcu.

Kot delodajalec poskrbite, da bo vročitev izpeljana pravilno, saj je od tega odvisen nadaljnji potek delovnopravnega ali disciplinskega postopka. Tovrstno delo prepustite izkušenemu vročevalcu – detektivu, ki bo vročitev izpeljal pravočasno, profesionalno in zakonito.

Bolniška odsotnost2020-12-12T09:31:07+01:00

Bolniška odsotnost delavca vpliva na obvladovanje vaših delovnih procesov, saj je treba prilagoditi organizacijo dela, posledično pa ste prizadeti tudi finančno zaradi izplačevanja nadomestila bolniškega dopusta, potreb po nadomeščanju, zmanjšane proizvodnje itd. Prav tako pa neupravičena bolniška odsotnost delavca daje ostalim zaposlenim negativen signal in ustvarja negativno klimo v podjetju.

Izkoriščanje bolniškega dopusta oz. njegova zloraba je ena najpogostejših kršitev iz delovnopravnega razmerja. Takšno dejanje pomeni kršitev osme alineje 1. odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih, ta pa ima za pravno posledico v skrajnem primeru lahko tudi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pri odkrivanju morebitnih zlorab bolniškega dopusta se uporabljata dva prijema, in sicer:

1. KONTROLA BOLNIŠKEGA DOPUSTA
Kontrola bolniškega dopusta se opravi na naslovu prebivališča delavca oziroma na naslovu, kjer naj bi bil delavec v času bolniškega dopusta. Gre predvsem za preventivno delo, katerega glavni namen je zmanjšati število bolniške odsotnosti tistih, ki to izkoriščajo. Pri tem ugotovimo ali delavec spoštuje predpisani bolniški red in pridobimo še druge relevantne podatke v zvezi z delavčevo odsotnostjo z dela. V kolikor pri kontroli bolniškega dopusta zaposlenega zalotimo v okoliščinah, ki bi lahko pomenile zlorabo bolniškega dopusta, se okoliščine dokumentirajo z uporabo tehničnih sredstev za slikovno snemanje.

Izkušnje in statistika kažejo, da izvajanje rednih sistematičnih kontrol bolniškega dopusta v podjetjih učinkovito zmanjšujejo delež zaposlenih na bolniškem dopustu.

2. NADZOR BOLNIŠKEGA DOPUSTA
Pri nadzoru bolniškega dopusta gre za neprekinjeno, dlje časa trajajoče operativno delo detektiva, kjer se z nadzorom/spremljanjem zaposlenega ugotovi, kaj le-ta dejansko dela v času bolniškega dopusta. Z uporabo tehničnih sredstev za slikovno snemanje dokumentiramo dejansko stanje in vse relevantne okoliščine, ki pomenijo ali bi lahko pomenile zlorabo bolniškega dopusta. Dokazno gradivo nato skupaj s strokovnim poročilom posredujemo naročniku. Odvisno od teže kršitev, ugotovljenih okoliščin in posledic, se lahko na osnovi izdanega strokovnega poročila nadalje odločite za uvedbo disciplinskega postopka, postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi in/ali ugotavljanja odškodninske odgovornosti.

Detektiv kot priča2020-12-12T08:47:13+01:00

Detektiv iz detektivske agencije PRODETEKT je lahko prisoten pri raznih poslovnih ali zasebnih dogodkih (razgovori, primopredaje, predaje otroka, predaje stvari itd.), o čemer po dogodku izdela strokovno poročilo, ki natančno opisuje celoten potek dogodka. Poročilo lahko uporabite v nadaljnjih postopkih.

Konkurenčna prepoved2020-12-12T08:31:06+01:00

Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec med trajanjem delovnega razmerja, brez pisnega soglasja delodajalca, za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Če sumite, da vaš zaposleni krši zakonsko predpisano konkurenčno prepoved, za vas opravimo poizvedbe in pridobimo dokazno gradivo o kršitvah, na podlagi katerih lahko zoper zaposlenega primerno ukrepate.

Konkurenčna klavzula2020-12-12T08:28:58+01:00

Za razliko od konkurenčne prepovedi je konkurenčna klavzula odvisna od volje pogodbenih strank (vas in delavca) in ni določena že po samem zakonu. Določi se v pogodbi o zaposlitvi, s katero se delavec zaveže, da določen čas po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne bo opravljal delodajalcu konkurenčne dejavnosti. Velja lahko najdlje dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, delodajalec pa mora v tem času plačevati nadomestilo nekdanjemu zaposlenemu.

Če sumite, da vaš zaposleni krši pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti, za vas opravimo poizvedbe in pridobimo dokazno gradivo o kršitvah.

Test na prepovedane droge2020-12-12T08:24:54+01:00

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delavcem prepoveduje delo pod vplivom drog ali drugih substanc. Za vas opravimo preliminarni test na droge, ki bo pokazal, ali je delavec na delovnem mestu pod vplivom nedovoljenih drog ali drugih substanc.

Izposoja opreme2020-12-12T08:19:48+01:00

Če potrebujete specialno tehnično opremo, vam le-to oddamo v najem. Namenjeno za lastno uporabo. Za več informacij nam pišite na elektronsko pošto info@prodetekt.si ali nas pokličite na telefonsko številko +386 40 893 887.

Protislušni pregled prostorov / vozil2020-07-21T09:41:32+02:00

Vam odtekajo informacije iz podjetja? Imate občutek, da vam prisluškujejo? Bi radi zagotovili »varnostno neoporečnost« prostora, v katerem sestankujete, pogosto ustno razpravljate o zadevah, ki pomenijo poslovno skrivnost in sklepate posle? Razpolagate z občutljivimi podatki vplivne ali finančne vrednosti? Prisluškovanje z razvojem tehnologije narašča, saj so prisluškovalne naprave vedno manjše, učinkovitejše ter cenovno dostopne.

Z uporabo specialnih naprav za vas opravimo celovit protislušni pregled prostorov/vozil in odkrijemo vse vrste prisluškovalnih in drugih naprav, s katerimi brez vaše vednosti odtekajo vaši dragoceni podatki.

Kazniva dejanja2020-07-21T09:39:01+02:00

Skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo in o storilcih teh kaznivih dejanj.

POTEK DETEKTIVSKEGA PRIMERA

Uvodni sestanek: Na uvodnem sestanku stranka predstavi primer, pove želje in pričakovanja ter posreduje že znane podatke in informacije ali dokumentacijo.

Prevzem primera in ocena okvirnih stroškov: Če v detektivski agenciji ocenimo, da so želje in pričakovanja stranke realni ter da obstaja pravni interes, primer prevzamemo ter stranki izračunamo okvirne stroške. Stranka podpiše pooblastilo, ki je pogoj za začetek dela.

Analiza posredovanih podatkov in priprava operativnega načrta: Na podlagi podatkov in informacij, ki nam jih stranka posreduje, pripravimo operativni načrt izvedbe preiskave.

Preiskava: V preiskavi pridobimo dokazno gradivo.

Izdelava in posredovanje zaključnega strokovnega poročila: Po končani preiskavi izdelamo strokovno poročilo, ki ga lahko stranka nadalje uporabi v najrazličnejših postopkih.

Nal VUTE, Detektivska agencija PRODETEKT

uvodni sestanek